Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid
PALLETCENTRALE B.V.
Statutair gevestigd en kantoorhoudende te Klundert, met Kamer van koophandel nummer: 24155121 en met BTW nummer: NL8017.36.109.B02

Artikel 1 – Definities
1.1 Onder “Verkoper” wordt in deze voorwaarden verstaan de hieronder genoemde vennootschap die in de overeenkomst als contractspartij is genoemd: Palletcentrale B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Klundert (Kamer van Koophandel nummer: 24155121, bezoekadres: Houtsnipweg 2, 4791 PC Klundert en te bereiken via telefoonnummer: 0168 357000. De genoemde vennootschap is eveneens te bereiken via de Website, via info@palletcentrale.nl en via 0168 357010.
1.2 Onder “Koper” wordt in deze voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, daaronder begrepen de Afnemer-Consument, of de rechtspersoon of het samenwerkingsverband dat in verband met het leveren van diensten en/of zaken door Verkoper dan wel het verrichten van enige andere prestatie met Verkoper een overeenkomst is aangegaan of te dien einde met Verkoper in onderhandeling is.
1.3 Onder “Afnemer-Consument” wordt in deze voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met Verkoper.
1.4 Onder “partijen” worden in deze voorwaarden verstaan: Verkoper en Koper.
1.5 Onder “overeenkomst” wordt in deze voorwaarden verstaan: elke afspraak tussen Koper en Verkoper tot het leveren van diensten en/of zaken door Verkoper ten behoeve van Koper.
1.6 Onder “Website” wordt verstaan: www.palletcentrale.nl.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, opdrachten aan en overeenkomsten met Verkoper.
2.2 Bekendmaking van deze voorwaarden kan onder meer geschieden door vermelding (achter-) op briefpapier, offerte, opdrachtbevestiging, factuur en op de Website.
2.3 Afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen, en gelden slechts per geval.
2.4 De eventuele toepasselijkheid van door Koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Ingeval deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is bij verschillen de Nederlandse tekst steeds beslissend.
2.6 De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van de overeenkomst en/of deze voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en/of deze voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
2.7 Indien Verkoper in een voorkomend geval niet de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Verkoper het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding
3.1 Elk aanbod van Verkoper is herroepelijk, ook als daarin een termijn voor aanvaarding is gesteld.
3.2 Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van Verkoper, mondeling, schriftelijk, telefonisch, per telefax, via de Website, per e-mail of op andere wijze gedaan, zijn geheel vrijblijvend en kunnen, voor zover de wet dit toestaat, door Verkoper onverwijld worden herroepen, zelfs direct nadat Koper het aanbod heeft aanvaard.
3.3 Alle bij een aanbieding, offerte e.d. verstrekte informatie en/of specificaties gelden steeds bij benadering en zijn voor Verkoper slechts bindend, indien dat uitdrukkelijk en met die woorden schriftelijk is bevestigd.
3.4 Indien een offerte e.d. van Verkoper niet binnen 14 dagen of een aangegeven andere periode door een schriftelijke onvoorwaardelijke aanvaarding is gevolgd, is hij vervallen.

Artikel 4 – Overeenkomsten
4.1 Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment waarop Verkoper een door de Koper onvoorwaardelijk ondertekende offerte retour ontvangt dan wel, indien dat eerder is, op het moment waarop Verkoper een begin maakt met de uitvoering van de opdracht.
4.2 Afspraken met ondergeschikte personeelsleden of andere (tussen)personen van Verkoper binden Verkoper niet voor zover deze afspraken niet schriftelijk door de statutaire directie van Verkoper zijn bevestigd.
4.3 De opdrachtbevestiging van Verkoper wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4.4 Voor misverstanden, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van gegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van enig communicatiemiddel tussen Verkoper en Koper, dan wel tussen Verkoper en derden, voor zover deze betrekking hebben op Verkoper en Koper, is Verkoper niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de zijde van Verkoper.
4.5 Indien Verkoper met twee of meer personen dan wel rechtspersonen een overeenkomst sluit, is ieder dezer (rechts)-personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die voor hen uit die overeenkomst jegens Verkoper voortvloeien.
4.6 Verkoper behoudt zich het recht voor de gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien Koper (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, indien het faillissement van Koper wordt aangevraagd, indien de opdracht redelijkerwijze niet (meer) afgerond kan worden, indien Koper overlijdt, of indien Koper nalatig is in het verschaffen van informatie die Verkoper van Koper verlangt of in het kader van de gesloten overeenkomst nodig heeft. Indien de overeenkomst door Verkoper op één van voornoemde gronden wordt ontbonden, zal Koper aan Verkoper automatisch een vergoeding verschuldigd zijn voor de gemaakte interne kosten en winstderving van 25 % van de overeengekomen vergoeding met een minimum van € 500,-. Bovendien zal Koper alle andere kosten, door Verkoper gemaakt ter voorbereiding op de door haar te leveren prestaties, alsmede alle overige door Verkoper geleden schade vergoeden. Voor zover Verkoper (op basis van één van voornoemde gronden) de tussen partijen gesloten overeenkomst mocht ontbinden, is zij niet gehouden tot betaling van enige vergoeding of schadevergoeding aan Koper uit welke hoofde dan ook.
4.7 Het recht van Koper op de uitvoering van de overeenkomst, dat voor Koper uit een overeenkomst met Verkoper voortvloeit, is niet overdraagbaar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper.

Artikel 5 – Levering en levertijd
5.1 Ten gevolge van de aard van haar bedrijf en haar producten is Verkoper in belangrijke mate afhankelijk van prestaties van derden (zoals toeleveranciers, transporteurs, douaneautoriteiten en andere instanties), zodat Verkoper niet kan garanderen dat de overeenkomst volledig en tijdig door haar kan worden nagekomen.
5.2 De door Verkoper opgegeven termijnen zijn zo goed mogelijk gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Zij zijn evenwel nimmer bindend of fataal. Indien de Koper een Afnemer-Consument is levert de Verkoper de bestelde zaken binnen 30 dagen na het sluiten van de Overeenkomst af, tenzij anders is afgesproken.
5.3 Overschrijding door Verkoper van overeengekomen termijnen geeft Koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij Verkoper langer dan 30 dagen in verzuim is, na in gebreke te zijn gesteld. Schadevergoeding is Verkoper dan nimmer verschuldigd.
5.4 De door Verkoper verkochte zaken worden (af)geleverd vanaf de bedrijfs- c.q. opslagruimte van Verkoper, tenzij anders is overeengekomen. Het risico gaat, voor zover de wet dit toelaat, over op Koper zodra de zaken de bedrijfs- c.q. opslagruimte hebben verlaten of zodra de zaken ten behoeve van Koper zijn afgezonderd en bericht is gedaan of gestuurd dat het gekochte voor aflevering gereed is. Het transportrisico is voor Koper voor zover de wet dit toelaat.
5.5 Koper zal de zaken en/of diensten afnemen zodra Verkoper deze aanbiedt. Indien Koper voornoemde verplichting niet nakomt, kan Verkoper, onverminderd haar bevoegdheid om nakoming te vorderen, de overeenkomst ontbinden, in welk geval het bepaalde in artikel 4.6 tweede alinea van toepassing is.

Artikel 6 – Prijzen
6.1 De overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW en zijn gebaseerd op de kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Verkoper behoudt zich, voor zover de wet dit toestaat, het recht voor de na datum van de aanbieding of orderbevestiging ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop Verkoper in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals bijvoorbeeld stijging of verhoging van houtprijzen, inkoopprijzen, accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen, toltarieven, verzend-/transportkosten of omzetbelasting, aan Koper door te berekenen, ook al mocht een bepaalde prijs zijn overeengekomen.
6.2 Eventuele transportkosten, verzendkosten, verzekeringskosten en alle andere in verband met de (af-)levering te maken kosten zijn niet in de prijs inbegrepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 – Betaling
7.1 Betaling dient te geschieden via de aangeboden betalingswijzen in de webshop. Bij de betalingswijze “Achteraf binnen 14 dagen” is betalingstermijn van facturen veertien (14) dagen na factuurdatum. Deze betaling dient binnen 14 dagen te worden voldaan aan Billink BV (hierna: Billink). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Klik hier voor meer informatie over de voorwaarden van Billink.
7.2 Verkoper kan verlangen dat betaling plaatsvindt op het moment dat een transactie wordt gerealiseerd. Zonodig zal zij in dit verband vooraf een ‘pro-forma’ (eind)factuur opstellen.
7.3 Koper zal de betaling van de vergoeding aan Verkoper niet opschorten of verrekenen, behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht zich hiertegen verzetten.
7.4 Alle betalingen zullen geschieden op een door Verkoper schriftelijk aan te wijzen bank- of girorekening.
7.5 Betalingen zullen worden gedaan in Euro, tenzij anders is vermeld.
7.6 Betalingen van Koper strekken steeds eerst tot voldoening van de door haar verschuldigde vertragingsrente en (buiten)gerechtelijke incassokosten en worden vervolgens in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering, zelfs al deelt Koper mede dat de betaling betrekking heeft op een latere vordering of andere post.
7.7 Koper is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn. Indien Verkoper in redelijkheid redenen heeft te twijfelen aan de stipte nakoming van de verplichtingen van Koper, zijn de vorderingen van Verkoper direct opeisbaar, ongeacht een eventueel overeengekomen betalingstermijn.
7.8 Gedurende de periode van haar verzuim is Koper over de openstaande vorderingen een vertragingsrente van 2% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de vertragingsrente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
7.9 Indien Koper met enige betaling in verzuim is, kan Verkoper haar prestaties opschorten, terwijl zij ook zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst kan ontbinden, in welk geval artikel 4.6 tweede alinea van toepassing is.
7.10 Is Koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte volledig voor rekening van de Koper. Indien de Koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij in ieder geval een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag e.a. met een minimum van € 75,00.
7.11 Indien Verkoper hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
7.12 De Koper is over de gemaakte incassokosten de wettelijke handelsrente verschuldigd.

Artikel 8 – Aanvullingen en wijzigingen
8.1 Aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst binden Verkoper slechts indien zij deze schriftelijk heeft bevestigd.
8.2 Aanvullende afspraken, wijzigingen of externe omstandigheden waarop Verkoper geen invloed heeft, kunnen leiden tot verlenging van de door partijen overeengekomen tijdsplanning.
8.3 Extra werkzaamheden en kosten aan de zijde van Verkoper als gevolg van aanvullende afspraken of wijzigingen of externe omstandigheden waarop Verkoper geen invloed heeft, mogen aan Koper worden doorberekend.

Artikel 9 – Aanbetaling en zekerheidsstelling
9.1 Verkoper kan steeds, alvorens met de nakoming van de overeenkomst voort te gaan, zonder nadere motivering van Koper verlangen dat zij voldoende zekerheid stelt voor het nakomen van haar betalingsverplichtingen, bijvoorbeeld door het voldoen van een voorschot, met dien verstande dat het voorschot bij een overeenkomst met een Afnemer-Consument ten hoogste de helft van de koopprijs bedraagt, tenzij anders is overeengekomen.
9.2 Koper zal het voorschot binnen de verlangde termijn voldoen. Door het verstrijken van voornoemde termijn raakt Koper in verzuim; een ingebrekestelling is hiertoe niet vereist. Voordat zekerheid is gesteld en indien Koper met het stellen van zekerheid in verzuim is, kan Verkoper haar prestaties opschorten, terwijl zij ook zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst kan ontbinden, in welk geval artikel 4.6 tweede alinea van toepassing is.

Artikel 10 – Algemene verplichtingen Koper
10.1 Koper zal alle gegevens en bescheiden die Verkoper redelijkerwijze nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Verkoper stellen en ook overigens zal Koper Verkoper op de hoogte houden van de relevante informatie.
10.2 Indien mocht blijken dat de door Koper verstrekte informatie niet juist, niet volledig en/of niet betrouwbaar is, zijn alle extra kosten die Verkoper daardoor in verband met de – uitvoering van de – overeenkomst moet maken, voor rekening van Koper, onverminderd de gehoudenheid van Koper Verkoper tegenover derden te vrijwaren voor aanspraken.

Artikel 11 – Samenwerking rapportage en controle
11.1 Verkoper zal alle informatie van (kenbaar) vertrouwelijke aard – behoudens verplichtingen die de wet, de rechter, dan wel de overheid, haar oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegeven tegenover derden geheimhouden.
11.2 Verkoper is gerechtigd na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Kopers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud
12.1 Verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan Koper afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken, ook toekomstige, geheel is voldaan. Voorts geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die Verkoper op Koper mocht verkrijgen wegens tekortschieten van Koper in een of meer van zijn overige verplichtingen jegens Verkoper. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op Koper is overgegaan, mag deze de zaken niet monteren, in- of aanbouwen, gebruiken, verbruiken, verkopen, verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. Afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van Koper zijn overgegaan en andere zaken die zich in handen van Verkoper bevinden, strekken nog tot onderpand voor die vorderingen, die Verkoper uit welke hoofde dan ook nog tegen Koper mocht hebben (voorbehouden bezitloos pandrecht).
12.2 Koper zal de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken zorgvuldig en als steeds herkenbaar eigendom van Verkoper bewaren. Koper zal de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen alle gebruikelijke risico’s verzekeren. Koper machtigt hierbij Verkoper om namens Koper al haar aanspraken op de verzekeraars uit hoofde van genoemde verzekeringen aan zichzelf (stil) te verpanden in de zin van art. 3:239 Nederlands Burgerlijk Wetboek, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Verkoper jegens Koper. Indien Koper met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper tekortschiet of Verkoper goede grond heeft te vrezen dat hij in zijn verplichtingen zal tekortschieten, mag Verkoper de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken op ieder moment (laten) terugnemen. Na terugneming, zal Koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde (op basis van inkoopsprijs), welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

Artikel 13 – Retentierecht en Pandrecht
13.1 Verkoper mag, tot het moment waarop Koper al haar verplichtingen jegens Verkoper is nagekomen, jegens een ieder voor rekening en risico van Koper zaken, documenten en gelden waarover Verkoper in het kader van haar overeenkomsten met Koper de beschikking krijgt, vasthouden.
13.2 Alle zaken, documenten en gelden die Verkoper uit welke hoofde dan ook onder zich heeft of zal krijgen, strekken tot onderpand van alle vorderingen die zij ten laste van Koper heeft of zal krijgen.
13.3 Verkoper kan de haar in de leden 1 en 2 toegekende rechten eveneens uitoefenen voor hetgeen Koper nog verschuldigd is in verband met andere overeenkomsten, al dan niet met groepsmaatschappijen.

Artikel 14 – Klachten en ontbinding
14.1 Koper zal het geleverde onmiddellijk bij de levering controleren op eventuele afwijkingen van het overeengekomen.
14.2 Eventuele klachten moeten, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop deze klachten betrekking hebben, terstond, en uiterlijk binnen 5 dagen na feitelijke (af)levering per fax bij Verkoper worden ingediend, bij gebreke waarvan Koper geacht wordt het geleverde/gepresteerde onherroepelijk en onvoorwaardelijk te hebben aanvaard. De Afnemer-Consument dient gebreken zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 2 maanden na de ontdekking te melden.
14.3 Ieder recht om te klagen vervalt, indien en zodra Koper het geleverde, bewerkt, monteert, wijzigt, doorlevert, met andere zaken vermengt of niet goed conserveert, dan wel niet ter beschikking van Verkoper houdt.
14.4 Klachten zijn niet toegestaan ter zake van in de handel en de branche gebruikelijke of geringe afwijkingen in kleuren, kwaliteiten, samenstellingen, dikte, hoeveelheden, jaartallen, e.d.
14.5 Verkoper is slechts verplicht kennis te nemen van ingediende klachten, indien Koper aan al zijn contractuele verplichtingen jegens Verkoper, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan. Koper zal zijn verplichtingen niet kunnen opschorten of verrekenen in verband met een door hem ingediende klacht, behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht zich hiertegen verzetten.
14.6 Indien de klachten van Koper, mede gelet op het hierboven bepaalde, gegrond zijn, zal Verkoper na overleg met Koper zorg dragen voor het binnen redelijke termijn herleveren van een zaak van dezelfde of vergelijkbare soort. Koper zal de vervangen zaken of onderdelen desgevraagd aan Verkoper overdragen dan wel gedurende enige tijd behoorlijk voor controle bewaren. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door Koper is slechts mogelijk met medewerking van Verkoper.
14.7 Indien de klachten van Koper, mede gelet op het hierboven bepaalde, gegrond zijn, maar het binnen redelijke termijn herleveren van de zaak of dienst niet mogelijk is, is Verkoper gerechtigd een zaak of dienst van de dichtstbijzijnde soort te leveren dan wel een redelijke prijsreductie toepassen. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door Koper is slechts mogelijk met medewerking van Verkoper.
14.8 Behoudens in geval van eigen opzet of grove nalatigheid is Verkoper niet aansprakelijk voor meer of welke schade of welke verplichting dan ook, die voor Koper en/of derden mocht ontstaan als gevolg van het feit dat herleven van een zaak niet mogelijk is en Verkoper een zaak van de dichtstbijzijnde soort levert.
14.9 Indien nakoming van de overeenkomst (tijdelijk) niet mogelijk blijkt te zijn, informeert Verkoper Koper over de verwachte vertraging/levertijd en over de eventuele meer- of minderprijs van een vervangend artikel en/of dienst. Stemt de Afnemer-Consument alsdan niet in met de nieuwe levertermijn en/of met levering van het vervangende artikel en/of dienst, dan mag hij het niet uitgevoerde deel van de Overeenkomst ontbinden, tenzij sprake is van overmacht en nakoming niet blijvend onmogelijk is. Verkoper is dan slechts gehouden tot vergoeding van de reeds van Koper ontvangen betalingen met betrekking tot het niet uitgevoerde deel van de Overeenkomst.

Artikel 15 – Retourzendingen
15.1 Retourzendingen aan Verkoper met terugbetaling van de koopsom zijn slechts toegestaan met toestemming van Verkoper.
15.2 Retourzendingen aan Verkoper geschieden voor rekening en risico van Koper. Bij terechte klachten worden de portokosten door Verkoper vergoed.
15.3 Verkoper is gerechtigd te laat verstuurde en/of kennelijk ongegronde retourzendingen, alsmede retourzendingen waarvan de kosten niet zijn vooruitbetaald, te weigeren.
15.4 Slaat Verkoper de geretourneerde zaken op of trekt zij zich die zaken op andere wijze aan, dan geschiedt dat voor rekening en risico van Koper. Uit deze maatregelen kan nimmer een goedkeuring of aanvaarding van de retourzending worden afgeleid.
15.5 Dit artikel geldt niet indien sprake is van toepassing van artikel 16.

Artikel 16 – Herroepingsrecht
16.1 De Afnemer-Consument die met de Verkoper via de Website een Overeenkomst is aangegaan, kan gedurende een bedenktijd van 14 dagen die overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden. Deze bedenktijd gaat in:
a. op de dag waarop de overeenkomst is aangegaan indien het een overeenkomst tot levering van een dienst betreft die nog niet is nagekomen;
b. op de dag waarop Afnemer-Consument de zaak heeft ontvangen;
c. als Afnemer-Consument in eenzelfde bestelling meerdere zaken heeft besteld: op de dag waarop Afnemer-Consument de laatste zaak heeft ontvangen;
d. als de levering van een zaak bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: op de dag waarop Afnemer-Consument de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; en
e. bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode: op de dag waarop Afnemer-Consument de eerste zaak heeft ontvangen.
16.2 Tijdens de bedenktijd zal Afnemer-Consument zorgvuldig omgaan met de zaak en de verpakking. Afnemer-Consument mag de zaak slechts uitpakken en inspecteren om te beoordelen of hij de zaak wil behouden. Zolang Afnemer-Consument niet heeft besloten de zaak te behouden, mag hij de zaak niet gebruiken en heeft Verkoper recht op vergoeding indien de zaak in waarde vermindert als gevolg van onzorgvuldig handelen en/of gebruik door Afnemer-Consument.
16.3 Als Afnemer-Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd door middel van het modelformulier (bijlage 1) voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Verkoper. Zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de melding, stuurt Afnemer-Consument conform de door Verkoper verstrekte instructies de zaak in originele, ongebruikte en onbeschadigde staat en verpakking terug of overhandigt deze aan Verkoper, met daarbij alle geleverde toebehoren.
16.4 Afnemer-Consument draagt de kosten van het terugzenden van de zaak, tenzij anders is overeengekomen.
16.5 Het herroepingsrecht is uitgesloten met betrekking tot zaken die op verzoek van Afnemer-Consument zijn vervaardigd, gemengd, bewerkt, aangepast of op maat gemaakt en zaken die Verkoper normaliter niet voert en die zij op verzoek van Afnemer-Consument bij derden heeft besteld.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
17.1 Bij tekortkomingen, voorvallend binnen een rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Verkoper, behoudens opzet of grove nalatigheid, niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, zaakschade, personenschade of welke andere schade dan ook, die direct of indirect, voor Koper en/of derden mocht ontstaan. Verkoper is hooguit verplicht de zaak of dienst opnieuw te leveren, dan wel, indien levering redelijkerwijs niet meer mogelijk is, een redelijke prijsreductie toe te passen.
17.2 Iedere aansprakelijkheid van Verkoper is beperkt tot de schade die als mogelijk gevolg van de tot vergoeding verplichtende handeling voorzienbaar was met als maximum het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.
17.3 Onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald, is Verkoper voor zaken en/of diensten die zij van derden heeft betrokken, nimmer verder aansprakelijk dan voor zover deze derden jegens Verkoper aansprakelijk zijn en verhaal bieden.
17.4 Verkoper is niet aansprakelijk indien Koper de schade niet prompt en binnen 5 dagen nadat zij deze heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, schriftelijk aan Verkoper heeft gemeld.
17.5 Verkoper bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Koper kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.
17.6 Koper zal Verkoper volledig vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid die jegens derden op Verkoper zou kunnen rusten met betrekking tot door Verkoper geleverde zaken of verrichte diensten, voor zover die aansprakelijkheid krachtens deze voorwaarden niet op Verkoper rust.
17.7 Eventuele (rechts-)vorderingen dienen voorts op straffe van verval uiterlijk 1 jaar na levering van de overeengekomen diensten en/of zaken in rechte aanhangig te zijn gemaakt.
17.8 Jegens de Afnemer-Consument geldt de aansprakelijkheidsbeperking en vrijwaring slechts voor zover de wet dit toestaat.

Artikel 18 – Overmacht
18.1 Onder overmacht (“niet-toerekenbare tekortkoming”) wordt te dezen verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke, eventueel onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door Koper niet (meer) van Verkoper kan worden verlangd.
18.2 Onder overmacht van Verkoper wordt in ieder geval verstaan: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van Verkoper, brand, sabotage, overheidsmaatregelen, computer- en telefoonstoringen bij Verkoper, ongebruikelijke prijsstijgingen, problemen bij toeleveranciers, vervoerders en onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en/of andere natuurrampen, alsmede wanprestatie (“toerekenbare tekortkoming”) door hulppersonen van Verkoper of Koper, waardoor Verkoper haar verplichtingen jegens Koper niet (meer) (tijdig) kan nakomen.
18.3 Indien zich een situatie van overmacht voordoet, kan Verkoper de uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst definitief ontbinden; Koper kan dat ook, maar eerst nadat Verkoper 60 dagen na ingebrekestelling haar verplichtingen niet is nagekomen. Bij ontbinding in geval van overmacht is Verkoper geen schadevergoeding verschuldigd.
18.4 Verkoper kan betaling vorderen voor de prestaties die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht vóórdat van de omstandigheid, welke overmacht oplevert, is gebleken.
18.5 Verkoper kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat haar prestatie geleverd had moeten zijn.

Artikel 19 – Rechtsvorderingen, toepasselijk recht en geschillen
19.1 Alle rechtsbetrekkingen tussen partijen zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.
19.2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige andere bestaande of toekomstige regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
19.3 Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de Rechtbank Rotterdam (bodemprocedures) dan wel de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam (korte gedingen).

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN

Artikel 20 – Algemeen
20.1 De in deze afdeling vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen in de artikelen 1 tot en met 19 van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Verkoper aan Koper zaken verhuurt. In deze afdeling moet voor Verkoper ‘verhuurder’ worden gelezen en voor Koper ‘huurder’.
20.2 Voor zover en indien sprake is van tegenstrijdigheden tussen bepalingen in de artikelen 1 tot en met 19 en bepalingen van deze afdeling, prevaleren de bepalingen van deze afdeling.

Artikel 21 – Terbeschikkingstelling van het gehuurde
21.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt het gehuurde verhuurd vanaf de bedrijfs- c.q. opslagruimte van het filiaal van Verkoper waar het door Koper is besteld, dan wel vanaf de bedrijfs- c.q. opslagruimte van een door Verkoper nader aan te geven filiaal, zulks ter (vrije) keuze van Verkoper. Het risico gaat over op Koper zodra het gehuurde de bedrijfs- c.q. opslagruimte van Verkoper heeft verlaten of zodra het gehuurde ten behoeve van Koper is afgezonderd en Koper is medegedeeld dat het gehuurde voor hem ter beschikking staat. Het transportrisico is voor Koper.
21.2 Voordat het gehuurde aan Koper ter beschikking wordt gesteld, zal door Verkoper een afleveringsrapport kunnen worden opgemaakt over de staat waarin het gehuurde zich bevindt. Het afleveringsrapport zal door Verkoper en Koper worden ondertekend. Na ondertekening van het afleveringsrapport kan Koper geen beroep doen op non-conformiteit ter zake van het gehuurde.
21.3 Koper zal het gehuurde afnemen, zodra Verkoper deze aanbiedt.

Artikel 22 – Bestemming en gebruik
22.1 Koper zal het gehuurde gebruiken als een goed Koper en slechts gebruiken voor het doel waartoe het gehuurde naar haar aard geschikt is.
22.2 Koper zal het gehuurde met inachtneming van aanwijzingen en/of instructies van Verkoper en/of gebruiksvoorschriften etc. gebruiken. Voor alle schade die voortvloeit uit het niet of niet volledig in acht nemen of naleven van die aanwijzingen en/of instructies van Verkoper en/of gebruiksvoorschriften etc., is Koper aansprakelijk.

Artikel 23 – Eigendom en staat van het gehuurde/natrekking
23.1 Het gehuurde is en blijft eigendom van Verkoper. Koper is derhalve niet bevoegd om het gehuurde te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren.
23.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper mag Koper het gehuurde noch geheel noch gedeeltelijk door derden laten gebruiken of aan derden in onderhuur afstaan. Indien Koper handelt in strijd met voornoemde verplichting, verbeurt Koper een boete van € 1.000,- per dag of gedeelte van een dag dat de dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Verkoper om alsdan de overeenkomst te ontbinden, in welk geval artikel 4.6 tweede alinea van toepassing is; en onverminderd het recht van Verkoper op schadevergoeding en/of het vorderen van beëindiging van de onderhuur of ingebruikgeving.

Artikel 24 – Verplichtingen Koper
24.1 Koper is verplicht het gehuurde bij een solide verzekeringsmaatschappij tegen alle verzekerbare schade te verzekeren en verzekerd te houden tot de teruggave aan Verkoper. De uit deze verzekeringsovereenkomst voortvloeiende rechten van Koper jegens de verzekeraar worden hier reeds bij voorbaat door Koper aan Verkoper bij wijze van cessie overgedragen; Koper verplicht zich voorts de polis na ontvangst ter hand te stellen aan Verkoper en is verplicht op het eerste verzoek van Verkoper alle premiekwitanties ter inzage aan Verkoper te verstrekken.
24.2 In geval van vervreemding, diefstal of verduistering van het gehuurde is de Koper verplicht daarvan zo spoedig mogelijk aangifte te doen en onmiddellijk daarna een fotokopie van het proces-verbaal aan Verkoper ter hand te stellen. Tot datum van ontvangst van de schadeloosstelling door de Koper van diens verzekeringsmaatschappij en betaling daarvan aan Verkoper, dient de overeengekomen huurprijs te worden doorbetaald.
24.3 Tenzij Verkoper daartoe voorafgaand zijn schriftelijke toestemming heeft gegeven, zal Koper het gehuurde niet op zee, op vaartuigen en/of buiten Nederland mogen gebruiken of brengen.

Artikel 25 – Controle
25.1 Verkoper heeft te allen tijde het recht om controle op het onderhoud en de staat van het gehuurde uit te oefenen of te doen uitoefenen. Hij is steeds bevoegd en onherroepelijk gemachtigd daartoe de ruimte van Koper te betreden.

Artikel 26 – Opzegging
26.1 Indien de huurovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd kan deze uitsluitend door Verkoper tussentijds schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen.
26.2 Indien de huurovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan deze door beide partijen worden opgezegd bij aangetekende brief tegen de eerste dag van een kalendermaand, met inachtneming van een termijn van ten minste 14 dagen.

Artikel 27 – Teruggave na einde huurovereenkomst
27.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal Koper het gehuurde gereinigd en – afgezien van normale slijtage van het gehuurde bij gebruik als goed Koper – in de oorspronkelijke staat aan Verkoper teruggeven door het gehuurde aan Verkoper ter beschikking te stellen in het bedrijfs- c.q. opslagruimte van het filiaal van Verkoper waar Verkoper het gehuurde aan Koper ter beschikking heeft gesteld en wel gedurende de normale openingstijden van dat filiaal en dat alles niet later dan op de dag, waarop de huurovereenkomst door het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn of anderszins eindigt.
27.2 Indien Koper het gehuurde niet op de voor hem geldende plaats en datum ter beschikking stelt, raakt Koper, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Koper verbeurt alsdan een boete van € 500,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Koper in gebreke blijft om het gehuurde op de voor hem geldende plaats aan Verkoper ter beschikking te stellen. Daarnaast zal Koper alle door Verkoper te lijden schade, vergoeden. Voorts is Verkoper alsdan bevoegd, en wordt hierbij door Koper uitdrukkelijk gemachtigd, om de plaats te betreden waar het gehuurde zich bevindt, ten einde het gehuurde onder zich te nemen. De daaraan verbonden kosten komen voor rekening van Koper.
27.3 Indien na teruggave blijkt dat het gehuurde is beschadigd en/of niet is gereinigd, is Koper aansprakelijk voor de schade die Verkoper daardoor lijdt en/of nog zal lijden.

Download hier onze algemene leveringsvoorwaarden t.b.v. onze webshop in PDF-format.

Download hier onze algemene leveringsvoorwaarden t.b.v. directe verkopen bij onze verschillende vestigingen.

Download hier onze algemene inkoopvoorwaarden t.b.v. directe inkopen door onze verschillende vestigingen.